Vedtægter

Vedtægter for Radio Ringkøbings lytterforening.
 

Vedtægter.
August 2014.

 • §1.
  Foreningen er stiftet den 9. december 1986, og har navnet Radio Ringkøbings Lytterforening.

 • §2.
  Foreningens formål er at udbrede kendskabet til radiomediet, og at arbejde for et tæt samarbejde mellem Lytterforening og lyttere.

 • §3.
  Som medlem af foreningen kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål. Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen. Medlemmer, der måtte komme til orde i radioen, forpligter sig til at overholde dansk lovgivning, og almindelige regler for sømmelighed.

 • §4.
  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og den ordinære generalforsamling, afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indvarsling skal ske senest 14 dage før afholdelsen og sker ved annoncering i lokalradioerne i Ringkøbing og på www.radioringkobing.dk. Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingens dagsorden skal i det mindste indeholde følgende punkter.

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af to stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4. Forelæggelse af regnskab.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

 • §5.
  På generalforsamlingen har hver fremmødt medlem een stemme, dog først efter 14 dages medlemskab. Almindeligt stemmeflertal er afgørende ved alle beslutninger, bortset fra vedtægtsændringer samt beslutning om foreningens opløsning. Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne er til stede, og med mindst 3/4 flertal. Er der ikke mindst 3/4 af medlemmerne til stede på generalforsamlingen, men er mindst 3/4 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan endeligt vedtages, når mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

 • §6.
  Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst otte dages varsel, kan foranstaltes af:
  - bestyrelsen.
  - en tredie. del af foreningens medlemmer.
  - ministeriel påbud
  I de to sidste tilfælde skal der til bestyrelsen indsendes en skriftlig begrundelse med opgivelse af forhandlingsemne.

 • §7.
  Bestyrelsen består af syv medlemmer. Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer af foreningen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Funktions tiden er to år. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i år med lige årstal, og fire i år med ulige årstal. Generalforsamlingen vælger hvert år to suppleanter til bestyrelsen. Foreningens regnskab revideres af to revisorer, valgt på generalforsamlingen. Revisorerne vælges for et år ad gangen, tillige med en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

 • §8.
  Bestyrelsen tegnes af formanden eller næstformanden. Ved lån, køb, salg eller pantsætning dog af formanden og næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer. Foreningens medlemmer kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for mere end et halvt års kontingent, bestyrelsesmedlemmer dog undtaget, såfremt de skriftligt har indvilliget i større økonomisk risiko. Bestyrelsesmøder afholdes mindst to gange årligt, og indvarsles af formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer.

 • §9.
  Skønner bestyrelse, at et medlem modarbejder foreningens formål, kan medlemmer ekskluderes. Bestyrelsens afgørelse kan indankes på den første kommende generalforsamling, dog uden opsættende virkning.

 • §10.
  Foreningens regnskab er kalenderår. Regnskabet mangfoldiggøres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Foreningen har fravalgt revision.

 • §11.
  Kassereren foranlediger administration af foreningens medlemskartotek, opkrævning af kontingent samt den øvrige administration af foreningens midler.

 • §12.
  Beslutning om foreningens opløsning kan, efter indstillet forslag, tages på den ordinære generalforsamling, efter samme regler som vedtægtsændringer. Hvis lovmæssige forhold hindrer lytterforeningens fortsatte drift, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, der afgør foreningens eksistensberettigelse. Ved opløsning afgør bestyrelsen, hvor eventuelle aktiver skal placeres.
Tilbage til forsiden