Persondataforordningen

EU's Persondataforordning af 25. maj 2018.

Oversigt.
Databeskyttelsesforordningen (populært kaldet Persondataforordningen) er en EU-forordning, som har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europæiske Union (EU).
Den formelle danske titel er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse). Forordningen ses også ofte omtalt blot som GDPR baseret på forkortelsen af det formelle engelske navn (General Data Protection Regulation).
Forordningen finder anvendelse fra den 25. maj 2018. Den afløser databeskyttelsesdirektivet, der er gennemført via Persondataloven. Forordningen får direkte virkning i medlemslandene, men forudsætter i en række henseender national lovgivning for at den af forordningen forudsatte retstilstand er gældende i dansk ret. Danmark skal som EU-medlemsstat følge forordningen, og vil dermed supplere bestemmelserne i forordningen via bl.a. Databeskyttelsesloven. Forordningen omhandler også databehandling, som sker udenfor EU eller overførsel af personoplysninger ud af EU.
 
Radio Ringkøbings Lytterforening.
Radio Ringkøbing Fonden af 1990.
Ringkøbing Radio og TV Reklame.
Radio Ringkøbing.
Service Radio.
Week-end Radio.
Tilbage til forsiden